טיפול קצר מועד

לעיתים אדם מגיע לטיפול עם נושא אחד או שניים שהוא חש שהם הבעייתיים ביותר בחייו כרגע ודורשים פתרון. ניתן לגזור מסגרת של מספר פגישות מסוים, לרוב בין 12 עד 20 פגישות לטיפול, ולהתמקד בבעיה ופתרונה. טיפול אפקטיבי, קצר בזמן ומכוון לתוצאות. הידיעה כי הטיפול הינו טיפול קצר וממוקד בזמן מוגדר מאיצה את התהליכים הטיפוליים. אחד העקרונות המנחים בטיפול קצר מועד הינו איתור מוקד טיפולי – אזור מוגדר בחיי הנפש שם מצוי הקונפליקט המרכזי. עבודה במהלך טיפול קצר מועד מאפשרת נגיעה עמוקה בחיי הנפש ושינוי הסימפטומים, המצוקה והכאב עימם מגיע המטופל. טיפול מוגבל בזמן, בו המטופל מודע מראש לתאריך הפרידה, מאפשר נגיעה משמעותית בהליכים הנפשיים והרגשיים העומדים בבסיס אישיותו של כל מטופל: המטופל כמה למעשה לחוויית הזמן הילדי: זמן הנחווה כאינסופי ומקורו בתחושת הסיפוק שחש תינוק שכל צרכיו מסופקים ואין לו כל צורך בשינוי. חוויה זו תאפשר, לכאורה, הכלה אינסופית ע"י המטפל. אלא שבפועל נאלץ המטופל להתמודד עם החוויה הבשלה יותר של הזמן הקלנדרי. במקביל לאכזבה והתסכול הנובעים מהפרידה הצפויה בסוג טיפול זה, לחיבור הרגשי למטפל, יש כוח תרפויטי משמעותי

טיפול זה אינו מתאים לכל אחד. אולם אם ניתן לבחור סוגיה מרכזית אחת והמטופל הינו בעל מוטיבציה לשינוי, סביר שיתאים לטיפול קצר מועד.

בטיפול קצר מועד אני נוהגת לנקוט עמדה מכוונת יותר לגבי הנושאים העולים, מאשר בטיפול ארוך טווח. כך שלמרות שלעתים עולים בטיפול נושאים נוספים, אכוון את המטופל לשאלות איתן רצה להתמודד מלכתחילה.